APSTIPRINĀTS

Ar 2021.gada 01 . jūlijā lēmumu Nr.1,

Valdes sastāvā

Rita Strautmane

Dana Lukševica

Elīna Svatikova

Biedrība “Latvijas Geštalta terapijas asociācija”

Reģistrācijas numurs 40008067932

Juridiskā adrese Kantora iela 29, Rīga, LV-1002 

 1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA
  1. Biedrības “Latvijas Geštalta terapijas asociācija” (turpmāk – Pārzinis) privātuma politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir informēt Pārziņa biedrus, potenciālos biedrus, darbiniekus, sadarbības partnerus un citas personas par Pārziņa veiktajām darbībām saistībā ar fizisko personu, kuras var tieši vai netieši identificēt (turpmāk – Datu subjekts) personas datu apstrādi un aizsardzību. Politikā ir norādīts, kādi Datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, t.sk. iegūti, nodoti, laboti, uzglabāti, dzēsti un tml., šādas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula), kā arī datu uzglabāšanas termiņi un Datu subjekta tiesības.
  2. Politika ir attiecināma uz fizisko personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Datu subjekts sniedz vai Sabiedrība iegūst personas datus (piemēram, Pārziņa telpās, vietnē, papīra formātā, mutiski, elektroniski e-pastā vai telefoniski un tml.).
  3. Pārzinim pēc saviem ieskatiem ir tiesības veikt izmaiņas Politikā. Politika ir pieejama Pārziņa juridiskajā adresē un mājaslapā un tā tiek piemērota no Politikas apstiprināšanas datuma.
 1. PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA
  1. Datu apstrādes pārzinis ir Biedrības “Latvijas Geštalta terapijas asociācija”, reģistrācijas numurs 40008067932, juridiskā adrese Kantora iela 29, Rīga, LV-1002, mājaslapa www.gestaltlatvia.com, tālrunis +371 6765011, e-pasts gestaltasociacija@gmail.com.
 1. PERSONAS DATU KATEGORIJAS, DATU SUBJEKTU KATEGORIJAS, APSTRĀDES MĒRĶI UN TIESISKAIS PAMATS 
  1. Pārzinis parasti apstrādā šādu Datu subjektu personas datus:
   1. Darbinieki;
   2. Biedri (pārstāvji);
   3. Potenciālie biedri;
   4. Sadarbības partneri un to pārstāvji;
   5. Pārziņa teritorijas apmeklētāji.
 1. Pārzinis apstrādā fizisko personu datus likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā, lai:
  1. sniegtu pakalpojumus biedriem un klientiem;
  2. organizētu un īstenotu tālākizglītības pasākumus (seminārus, konferences u. tml.);
  3. administrētu darba tiesiskās un cita veida līgumiskās attiecības;
  4. nodrošinātu un uzlabotu Pārziņa sniegto pakalpojumu kvalitāti;
  5. izpildītu uz Pārzini likumā attiecināmus pienākumus;
  6. aizsargātu savas un Datu subjekta leģitīmās intereses. Pārziņa leģitīmās intereses ir: veikt un administrēt savu darbību (sasniegt statūtos noteiktos mērķus), izpildīt biedru sapulču lēmumus, pārbaudīt Datu subjekta identitāti pirms tiesisko attiecību nodibināšanas, saņemt maksājumus, uzlabot pakalpojumu kvalitāti, analizēt pieprasījumu, aizsargāt Pārziņa un Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses un tml.
 1. Pārzinis parasti veic šādu personas datu kategoriju apstrādi:
  1. Vārds;
  2. Uzvārds;
  3. Personas kods;
  4. Adrese;
  5. Tālruņa nr.;
  6. Elektroniskā pasta adrese;
  7. Fotoattēls;
  8. Balss ieraksts.
 1. Pārziņa īstenotās fizisku personu datu apstrādes tiesiskais pamats var būt:
  1. Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  2. Regulas 6.panta pirmā punkta b) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  3. Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
  4. Regulas 6.panta pirmā punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja apstrāde ir vajadzīga Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja Datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Datu subjekts ir bērns.
 1. Pārzinis veic vārda, uzvārda, personas koda, adreses, tālruņa numura apstrādi ar mērķi administrēt tiesiskās attiecības ar saviem biedriem, klientiem, darbiniekiem un sadarbības partneriem, uzturēt biedru reģistru, nodibināt un izpildīt līgumiskās saistības, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta b) un/vai c) apakšpunktiem.
 2. Pārzinis veic vārda, uzvārda, personas koda, adreses apstrādi ar mērķi veikt grāmatvedības uzskaiti, nodrošināt Sertifikācijas komisijas darbību, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunktu.
 3. Pārzinis veic e-pasta un tālruņa numura apstrādi ar mērķi sazināties ar biedriem, sadarbības partneriem, kā arī tālākizglītības pasākumu (semināru, konferenču u. tml.) rīkošanas nolūkā, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunktu.
 4. Pārzinis veic foto attēla, e-pasta adreses un tālruņa numura apstrādi ar mērķi informēt sabiedrību par Pārziņa aktivitātēm un Pārziņa biedriem/administrāciju, publikāciju izvietošanas mājaslapā nolūkā, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunktu.
 5. Pārzinis veic vārda, uzvārda, personas koda, adreses, e-pasta adreses un tālruņa numura apstrādi, piemēram, lai veiktu potenciālo darbinieku atlasi, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) un/vai f) apakšpunktu.
 6. Pārzinis var veikt biedru balss ierakstu, lai atvieglotu biedru sapulču protokolēšanu un pieņemto lēmumu izpildi, pamatojoties uz Regulas 6.panta pirmā punkta a) apakšpunktu.
 1. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ
  1. Fiziskās personas dati tiek glabāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un ilgumu, Datu subjekta piekrišanu, noslēgto līgumu vai Pārziņa leģitīmajām interesēm, kā arī, ja tam ir cits tiesisks pamats, vadoties pēc nolūka, kādam tie tika ievākti.
 1. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS LATVIJAS
  1. Apstrādātie fizisko personu dati netiks nodoti ārpus ES un EEZ, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskajai organizācijai, izņemot, ja tam piekrišanu devis attiecīgais Datu subjekts un tiek nodrošināts atbilstošs datu aizsardzības līmenis.
 1. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS
  1. Fiziskās personas dati, ja tam ir tiesisks pamats, var tikt nodoti iestādēm, bankām, Pārziņa nolīgtiem personas datu apstrādātājiem, sadarbības partneriem, pasta pakalpojumu sniedzējiem.
 1. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA
  1. Pārzinis nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus.
 1. DATU SUBJEKTA PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM
  1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz Datu subjektu tiek vai netiek apstrādāti personas dati, un, ja tiek, Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt Regulas 15.panta pirmā punkta apakšpunktos norādīto informāciju.
  2. Datu subjektam ir tiesības prasīt, pamatojot savu lūgumu, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Datu subjekta personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, Datu subjektam ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.
  3. Datu subjektam saskaņā ar Regulas 17.panta noteikumiem ir tiesības panākt, lai Pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu datu subjekta personas datus, ja pastāv kāds no minētajā pantā norādītajiem apstākļiem.
  4. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi, ja pastāv kāds no Regulas 18.pantā norādītajiem apstākļiem.
  5. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja tāda tikusi sniegta.
  6. Lai atvieglotu un sekmētu Datu subjekta pieprasījumu apstrādi, Datu subjektam ieteicams vērsties pie Pārziņa rakstveidā (parakstīts iesniegums papīra formā vai ar e-parakstu vai tam pielīdzināmu parakstu parakstīts elektroniskais dokuments), attiecīgo iesniegumu sūtot uz Pārziņa juridisko adresi vai e-pasta adresi, kas norādītas Politikas 2.punktā.
  7. Datu subjektam ir arī tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā, ja Datu subjekts uzskata, ka Pārzinis aizskar Datu subjekta tiesības un tiesiskās intereses fizisko personu datu aizsardzības jomā. Sūdzību iespējams iesniegt pa pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz: info@dvi.gov.lv), vai atstājot to Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, pasta kastē.