1. Nodaļa . Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Geštalta terapijas asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).

2. Nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1 Biedrības mērķi ir:
2.1.1. Veicināt geštaltterapijas attīstību Latvijā un geštaltterapeita profesijas prestižu sabiedrībā.
2.1.2. Popularizēt geštaltterapijas teoriju un metodes.
2.1.3. Veicināt Geštaltterapijas profesijas attīstību.
2.1.4. Informēt sabiedrību par Geštaltterapijas ētikas pricipiem.
2.1.5. Informēt sabiedrību par geštaltterapijas mūsdienīgām profesionālām psihiskās veselības veicināšanas metodēm.
2.1.6. Apvienot geštaltterapeitus, geštaltterapijas studentus un speciālistus, kuri geštalta pieeju izmanto savā profesionālajā darbībā.
2.1.7. Sekmēt speciālistu, kuri geštaltterapijas pieeju izmanto savā profesionālajā darbībā, profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas celšanu, kas atbilst Eiropas Geštalta terapijas asociācijas standartiem.
2.1.8. Integrēties Latvijas psihoterapijas sabiedrībā un sadarboties ar Latvijas psihoterapijas biedrībām un ārvalstu psihoterapijas organizācijām.
2.1.9. Apkopot, Ievērot, pārraudzīt un ieviest vienotus geštaltterapeitu apmācību standartus, vadoties pēc Eiropas Geštalta terapijas asociācijas prasībām.
2.1.10. Izstrādāt, ieviest un ievērot geštaltterapeita ētikas kodeksu.
2.1.11. Aizstāvēt Biedrības biedru intereses un tiesības.
2.1.12.Pārstāvēt Biedrības biedru intereses komunikācijā ar sabiedrību, dažādām sabiedrības interešu grupām un valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām.
2.1.13. Organizēt un vadīt seminārus, lekcijas, konferences.
2.1.14. Izdot grāmatas, bukletus un žurnālus par tēmām, kas saistītas ar geštaltterapiju.
2.1.15. Veikt pētījumus geštaltterapijas un cilvēku psihiskās veselības jomā.

3. Nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Biedrības ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai dalīborganizācija (turpmāk) kura atbilst Biedrības statūtu 4.2. punktā noteiktiem kritērijiem, atbilst Biedrības statūtu 4.4. punktā noteiktiem Biedrības biedru statūtu kritērijiem un ir iesniegusi noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikumu formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

 

4.2. Lai kļūtu par biedru, ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

4.2.1.Persona ir apguvusi profesionālu akreditētu geštaltterapeitu apmācību programmu (kas atbilst Eiropas Geštalta asociācijas (turpmāk tekstā EAGT) standartiem) vai apgūst to brīdī, kad vēlas kļūt par Biedrības biedru.

4.2.2.Persona, kura ir pieņēmusi un apņemas ievērot LGTA Biedrības ētikas kodeksu, kas ir apstiprināts Eiropas Geštaltterapijas asociācijā.

4.2.3. Persona, kura ir iemaksājusi iestāšanās iemaksu un apņemas regulāri maksāt Biedrības biedra naudu.

4.2.4. Persona, kura ir ieinteresēta Biedrības sekmīgā darbībā un attīstībā.

4.2.5. Dalīborganizācijai, kura vēlas kļūt par LGTA pilntiesīgu dalīborganizāciju ir jāiesniedz LGTA valdei rakstveida iesniegums, kas apliecina šādu vēlmi, kā arī kopijas šādiem dokumentiem (uzrādot oriģinālus):

1) statūtus, kuri nosaka, ka dalīborganizācija ir profesionāla psihoterapeitu organizācija, kuras prasības un kārtība savu biedru uzņemšanai vai sertifikācijai ir atbilstošas LGTA noteiktajām sertifikācijas prasībām;

2) ētikas kodeksu, kurš atbilst LGTA un Eiropas Geštalta terapijas  asociācijas ētikas kodeksiem un vadlīnijām;

3) dalīborganizācijas biedru kopsapulces protokolu, kas apstiprina attiecīgas dalīborganizācijas biedru pievienošanos LGTA.

 

4.3. Biedrībai ir šādi biedru statusi:

4.3.1. Pilntiesīgs biedrs.

4.3.2. Goda biedrs.

4.3.3. Asociētais biedrs.

4.3.4. Biedrs students.

4.3.5. Dalīborganizācija.

 

4.4. Biedrības biedru statusa skaidrojums:

4.4.1. Pilntiesīgais biedrs – ir apguvis geštaltterapijas apmācību programmu akreditētā geštaltterapijas apmācības iestādē, kas ir pilntiesīgs vai akreditēts biedrs Eiropas Geštaltterapijas asociācijā.

4.4.2. Goda biedrs – ir apguvis geštaltterapijas apmācību programmu akreditētā geštaltterapijas apmācības iestādē, kas atbilst EAGT standartiem un ir pilntiesīgs vai akreditēts biedrs Eiropas Geštaltterapijas asociācijā. Biedrs ir devis nozīmīgu ieguldījumu geštaltterapijas attīstībā un Biedrības sekmīgas darbības veicināšanā.

Goda biedra statuss tiek piešķirts vai atņemts atsevišķos gadījumos ar Biedrības valdes lēmumu.

4.4.3. Asociētais biedrs – nav apguvis geštaltterapijas apmācību programmu akreditētā geštaltterapijas apmācības iestādē, kas ir pilntiesīgs vai akreditēts biedrs Eiropas Geštaltterapijas asociācijā, bet atbalsta geštaltterapijas vērtības un pieeju, kuru izmanto savā profesionālajā darbībā. 

4.4.4. Biedrs students – persona, kura apgūst geštaltterapijas apmācību programmu akreditētā geštaltterapijas apmācības iestādē, kas ir pilntiesīgs vai akreditēts Eiropas Geštaltterapijas asociācijas biedrs.

4.4.5. Dalīborganizācija – dalīborganizācijai ir pilntiesīgs dalīborganizācijas statuss.

 

4.5. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīs nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža. 

 

4.6. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, šajā gadījumā viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena kalendārā gada izbeigšanās no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

4.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

 

4.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.8.1. Biedrs vairāk kā divus gadus nav maksājis biedra naudu;

4.8.2. Biedrs nepilda kopsapulces vai valdes lēmumus;

4.8.3. Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.8.4. Biedrs ir pārkāpis Biedrības Ētikas kodeksu;

4.8.5. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

 

4.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1.  Biedrības biedriem (arī biedriem ar īpašu statusu: goda, asociētais, students, dalīborganizācija) ir šādas tiesības:

5.1.1. Piedalīties biedrības pārvaldē statūtos noteiktā kārtībā;

5.1.2. Saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar Biedrības protokoliem, lēmumiem, rīkojumiem;

5.1.3. Piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

 

5.2. Biedrības biedriem (arī biedriem ar īpašu statusu: goda, asociētais, students, dalīborganizācija) ir šādi pienākumi:

5.2.1. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.2.2. Regulāri maksāt biedra naudu;

5.2.3. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. Godāt un cienīt Biedrības labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības reputāciju sabiedrībā.

 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, ja tās atšķiras no citu biedru saistībām. Šajā gadījumā ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

6. Nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. Nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē un kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedru sapulcē un kopsapulcē biedri var piedalīties tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 30. oktobrim.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās 20% biedru. Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos un valdes ievēlēšanu biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no trīs valdes locekļiem, kas ievēlēti uz diviem gadiem.

8.2. Kopsapulcē biedri ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

8.3. Valdes locekļiem ir jauktās pārstāvības tiesības pārstāvēt Biedrību. Valdes priekšsēdētājs Biedrību pārstāv atsevišķi, valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību kopīgi ar vienu valdes locekli. 

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi apstrīdēt valdes priekšsēdētāja pieņemtos lēmumus kopsapulcē, ja tas ir nepieciešams.

8.5. Katrs valdes loceklis ir atbildīgs par noteiktu kompetences jomu, par kuru lemj valdes sēdē.

8.6. Valde ir tiesīga izvirzīt kandidātus goda biedra piešķiršanai.

8.7. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē.

8.8. Valdes loceklis pilda savus pienākumus par atlīdzību, ja to atļauj Biedrības finanšu līdzekļi.

8.9. Valde atbilstoši tās pārstāvības tiesībām ir tiesīga slēgt darījumus līdz 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti eiro) apmērā. Pārējos gadījumos ir nepieciešams valdes lēmums, kur piedalās ne mazāk kā trīs valdes locekļi.

9. Nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. Dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. Izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Nodaļa. Grāmatvedība.

10.1.  Grāmatvedības pakalpojums ir ārpakalpojums, kurš tiek apmaksāts no biedru naudas.

11. Nodaļa. Biedru nauda.

11.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā līdz 31.decembrim. Biedru maksas apmēru nosaka Biedrības valde. Biedru naudas maksa var tikt pārskatīta pēc vajadzības ar kopsapulces balsojumu.

11.2.  Pirmo reizi biedru nauda tiek samaksāta viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas par biedra uzņemšanu Biedrībā.

11.3. Biedrības iestāšanās nauda tiek maksāta viena mēneša laikā pēc lēmuma par biedra uzņemšanas Biedrībā pieņemšanas.